Το θέμα είναι «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Νοητική Υστέρηση και Κινητικές Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον».
Για την υλοποίηση μέρους του προγράμματος συνεργαστήκαμε με το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ το οποίο είναι ανάλογο με το δικό μας Κέντρο στην Καρδίτσα (Ελλάδα). Με την ευκαιρία της επίσκεψής για εκπαιδευτικούς λόγους στην Ελλάδα, θα επισκεφτούμε το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Οι συμμετέχοντες είναι εκπαιδευόμενοι που είναι άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και οι συνοδοί τους.

Η εκπαίδευση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα από εκπαιδευτές με υψηλό επιστημονικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν νέους τρόπους και μεθόδους εκπαίδευσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους με τελικό στόχο την ένταξή τους (κοινωνική, επαγγελματική). Ο κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση του αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) με την αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας, των ΤΠΕ και την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων.

To περιεχόμενο κατάρτισης έχει ως εξής:
• ZAC Browser Gold: Περιηγητής για ΑΜΕΑ (6/9)
• Υπερ-Δομή (2 ΗΜΕΡΕΣ) (7-8/9)
• NPointer (λογισμικό για χειρονομιακό έλεγχο του Η/Υ) (9/9)
• Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια (12-13/9)
• Μικροί Καλιτέχνες σε Δράση (14-15/9)
• Μαγικό Φίτρο v2.0 (16-17/9)