Η πρότασή μας αποτελεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα από 11/9/2017 ως 25/9/2017 (2 εβδομάδες) στον εκπαιδευτικό οργανισμό “e-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP” (νομική επωνυμία ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.) στην Ελλάδα. Το θέμα της είναι «Ένταξη ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας – Επένδυση στην κατάρτιση ως μέσον για την άρση κοινωνικού του αποκλεισμού».
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Πάτρα στις εγκαταστάσεις του e-SCHOOL (θεωρητικό μέρος-ΤΠΕ για ΑΜΕΑ). Παράλληλα θα εκτελεστούν κοινές δράσεις-εργαστήρια με το ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ ΜΕΡΙΜΝΑ (κοινωνικοποίηση εκπαιδευομένων και συνεργασία των δυο Κέντρων), με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. Το πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων θα περιέχει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα επαγγελματικών δεξιοτήτων (Διακοσμητική-Οικοκυρική, τέχνη της Βιβλιοδεσίας, Βασική Οινοποιεία & Εμφιάλωση, κλπ) αλλά και εμβάθυνσης χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού για ΑΜΕΑ. Συμπληρωματικά, θα γίνει πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων στα εργαστήρια των ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ ΜΕΡΙΜΝΑ καθώς και σε εταιρείες (τεχνικές επισκέψεις).

Το Κέντρο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ενήλικα άτομα ελαφριάς και μέτριας νοητικής υστέρησης από τη πόλη και επαρχία της Λάρνακας. Είναι μη-κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση και διοικείται από 12μελές ΔΣ.
Η προσφορά των υπηρεσιών και η λειτουργία όλων των προγραμμάτων βασίζεται πάνω στις αρχές και τις αξίες που διέπουν όλες τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία γενικότερα και ειδικότερα με άτομα με νοητική υστέρηση. Αυτή τη στιγμή ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ εξυπηρετεί 86 άτομα.
Οι συμμετέχοντες είναι 40 άτομα: 32 εκπαιδευόμενοι άτομα με νοητική/κινητική αναπηρία (ΑΜΕΑ) και 8 συνοδοί τους.
Με την παρούσα πρόταση θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας, προσθέτοντας νέα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης (εργασιακού προσανατολισμού για ΑΜΕΑ), καθώς και να αναβαθμίσει τις γνώσεις του προσωπικού του στα αντικείμενα αυτά αλλά και σε χρήση εξειδικευμένων ΤΠΕ προς ΑΜΕΑ. Επίσης, με τη συνεργασία μας με το e-SCHOOL, στοχεύουμε στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης βέλτιστης ποιότητας σε ΑΜΕΑ (νοητική υστέρηση καθώς και κινητική αναπηρία), ώστε τα άτομα αυτά να αναπτύξουν δεξιότητες για την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Η πολυετής εμπειρία του Εκπαιδευτικού Ομίλου E-SCHOOL πάνω στην εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στον εργασιακό τομέα όσο και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, αλλά και το ιστορικό επιτυχούς εκπαιδευτικής συνεργασίας του εταίρου με φορείς ΑΜΕΑ εντός Ελλάδας και της εμπειρίας του προσωπικού του, καθιστούν το E-SCHOOL καίριο συνεργάτη για την παροχή των αντικειμένων κατάρτισης καθώς και για την οργάνωση ταυτόχρονης πρακτικής εξάσκησης αλλά και για την επαφή με ομότιμα ιδρύματα ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.
Οι πιο σημαντικοί στόχοι (και παράλληλα τα αναμενόμενα αποτελέσματα) του σχεδίου μας έχουν πτυχές κοινωνικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές, όπως παραθέτονται επομένως (περισσότερα στην ανάλογη παράγραφο):
• Αύξηση επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων με Αναπηρίες
• Αναβάθμιση και ανανέωση θεματολογίου εργαστηρίων του ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ προς άτομα με Αναπηρίες
• Αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας από άτομα με Αναπηρίες, καθώς και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ένταξη των ατόμων με Αναπηρίες.
• Χρήση των ΤΠΕ ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών
• Ένταξη των ΑΜΕΑ (κοινωνική, επαγγελματική, κ.λ.π.) & άρση του αποκλεισμού
• επαγγελματική κατάρτιση των ΑΜΕΑ
• Εκπαίδευση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΑμεΑ με τελικό στόχο την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος θα αγγίξει πολλαπλά επίπεδα.
Για τους συμμετέχοντες:
• Θα προστεθούν νέες ικανότητες που ενδεχομένως θα βοηθήσουν στην εύρεση κάποιας βοηθητικής θέσης εργασίας.
• Θα αυξηθεί/βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο γνώσεων και επικοινωνίας μέσω της αναβάθμισης χρήσης εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ
• Καταπολέμηση του αποκλεισμού

Για το ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, θα υπάρξει μεγάλη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τα άτομα με ειδικές ικανότητες και θα δώσει το παράδειγμα στα υπόλοιπα ομότιμα κέντρα της Κύπρου.
Η στάση της τοπικής κοινωνίας προς το κέντρο θα αλλάξει προς το θετικό, και θα υπάρξουν νέες συνεργασίες για την μετέπειτα δική τους κοινωνική πολιτική, μέσω της αποδοχής και έστω υποτυπώδους εργασιακής απασχόλησης καταρτισμένων εκπαιδευόμενων του ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος E-SCHOOL θα αναβαθμίσει το δικό του portfolio επιτυχών συνεργασιών, ενώ θα αναδείξει την συνέχεια της κοινωνικής του δράσης εντός και εκτός Ελλάδος μέσω του δικτύου του.

Αυτά τα αποτελέσματα θα έχουν διάχυση αρχικά στο συγγενικό και τοπικό περιβάλλον των συμμετεχόντων, με αύξουσα πορεία μέσω των εμπλεκόμενων φορέων μέσω των ΜΜΕ, ΜΚΔ και εργαλείων του προγράμματος. Για το σκοπό της διάδοσης θα υλοποιηθούν 2 ημερίδες διάδοσης (η 1η στην Πάτρα την τελευταία μέρα του προγράμματος) και η 2η στην Κύπρο στην Κύπρο με την επιστροφή μας.