ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Erasmus+ KA1: Ένταξη ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2017-1-EL01-KA102-035713
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18/04/2018 εώς 02/05/2018 (15 ημέρες)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Πάτρα – Ελλάδα

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ “ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ” – ΚΥΠΡΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL – GREECE

ΘΕΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ: Ένταξη ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας – Επένδυση στην κατάρτιση ως μέσον για την άρση κοινωνικού του αποκλεισμού

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πολυετής εμπειρία του Εκπαιδευτικού Ομίλου E-SCHOOL πάνω στην εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στον εργασιακό τομέα όσο και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, αλλά και το ιστορικό επιτυχούς εκπαιδευτικής συνεργασίας του εταίρου με φορείς ΑΜΕΑ εντός Ελλάδας και της εμπειρίας του προσωπικού του, καθιστούν το E-SCHOOL καίριο συνεργάτη για την παροχή των αντικειμένων κατάρτισης καθώς και για την οργάνωση ταυτόχρονης πρακτικής εξάσκησης αλλά και για την επαφή με ομότιμα ιδρύματα ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.
Οι πιο σημαντικοί στόχοι (και παράλληλα τα αναμενόμενα αποτελέσματα) του σχεδίου μας έχουν πτυχές κοινωνικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές, όπως παραθέτονται επομένως (περισσότερα στην ανάλογη παράγραφο):
• Αύξηση επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων με Αναπηρίες
• Αναβάθμιση και ανανέωση θεματολογίου εργαστηρίων του ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ προς άτομα με Αναπηρίες
• Αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας από άτομα με Αναπηρίες, καθώς και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ένταξη των ατόμων με Αναπηρίες.
• Χρήση των ΤΠΕ ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών
• Ένταξη των ΑΜΕΑ (κοινωνική, επαγγελματική, κ.λ.π.) & άρση του αποκλεισμού
• επαγγελματική κατάρτιση των ΑΜΕΑ
• Εκπαίδευση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΑμεΑ με τελικό στόχο την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Αναφορές Εκπαιδευομένων και Συνεργατών

Συνεργαστήκαμε με το E-SCHOOL ως οργανισμός υποδοχής. Τήρησαν κατά γράμμα τη συμφωνία μας, ήταν συνεργάσιμοι με τις προτάσεις μας και πάντα ανοικτοί για συζήτηση.

Jonathan Borg, MECB - Διευθύνων Σύμβουλος

Το έργο μας εκτελέστηκε με κάθε λεπτομέρεια σύμφωνα με τη συμφωνία μας και το E-SCHOOL ήταν παρόν για να υποστηρίξει και να λύσει οποιαδήποτε θέματα ή αιτήματα της τελευταίας στιγμής.

Στέλιος Γεωργίου, SSM - Συντονιστής Erasmus+

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την υποδοχή που μας δόθηκε από τον συνεργάτη μας E-SCHOOL. Ήταν μαζί μας σε κάθε βήμα και ήταν εκεί για να βοηθήσουν και να επιλύσουν όλα τα μη αναμενόμενα ζητήματα που προέκυψαν.

Αλέξανδρος Ζωγράφος, Άγιος Λάζαρος - Διευθυντής

Η διαμονή μας ήταν πολύ ευχάριστη τόσο για εμάς όσο και για τους μαθητές μας. Το προσωπικό ήταν πολύ ικανό στη αντιμετώπιση των ατόμων με διανοητική αναπηρία και οι μαθητές μας ήταν πολύ λυπημένοι όταν τελείωσε αυτό το έργο.

Ανδρούλα Αρακλείτη, Άγιος Λάζαρος

Πάτρα – Ελλάδα

0
Συμμετέχοντες
0
Ημέρες
0
Εκπαιδευτές

Φωτογραφικό Υλικό

…………………..

…………………

………………………………

………………………………

………………………………