Επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα στην τάξη

 


 

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες δεξιότητες για να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει τα παραδείγματα της επαυξημένης (AR) και της εικονικής πραγματικότητας (VR) στη μαθησιακή διαδικασία. Το μάθημα θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν παραδείγματα AR και VR, προκειμένου να παρακινήσουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους. Μετά το τέλος αυτού του μαθήματος, θα έχουν μια καλύτερη κατανόηση της έννοιας και τα πιθανά οφέλη της AR και VR χρήσης και θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να μεταφέρουν τη γνώση στους μαθητές τους με έναν πιο ελκυστικό τρόπο.

 

Κυρίως θέματα

 • Εισαγωγή – Συνολική διαχείριση ποιότητας στην εκπαίδευση – Γενικές έννοιες
 • Προώθηση της συζήτησης για τις βασικές ικανότητες για τους πολίτες του 21ου αιώνα
 • Επίδειξη εφαρμογής του AR και VR στις μαθησιακές διαδικασίες
 • Επαυξημένη πραγματικότητα, γενική παρουσίαση, παρουσίαση λογισμικού, υλικό, εφαρμογές, παραδείγματα
 • Θεωρητική και πρακτική δημιουργία περιεχομένου AR
 • Τα χέρια στο έργο της ομάδας AR
 • Εικονική πραγματικότητα, γενική παρουσίαση, παρουσίαση λογισμικού, υλικό, εφαρμογές, παραδείγματα
 • Θεωρητική και πρακτική δημιουργία περιεχομένου VR
 • Προώθηση της διεπιστημονικής μέσω επΑυξημένης πραγματικότητας
 • Επιπολασμός της χρήσης στις ευρωπαϊκές χώρες
 • Τα χέρια στο έργο της ομάδας AR
 • Παρουσίαση και αξιολόγηση των έργων του ομίλου.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή των συμμετεχόντων στην τεχνολογία AR και VR θα προσπαθήσει να τονώσει την ενεργό συμμετοχή και να οικοδομήσει ένα ποικιλόμορφο και ενθαρρυντικό περιβάλλον για τον προβληματισμό, την εργασία και τη μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξερευνήσουν και θα κατασκευάσουν τις γνώσεις τους σε ομάδες χρησιμοποιώντας μεθόδους συνεργατικής μάθησης. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις, ομαδική εργασία, διαδικτυακές πηγές, συνεργατικά, πρακτικά εργαστηριακά, αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση του ομίλου.

Ομάδες-στόχοι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να εκσυγχρονίσουν τις διδακτικές τους μεθόδους και να ενσωματώσουν την τεχνολογία AR και VR στο μάθημά τους.