Μάθηση με βάση το παιχνίδι στην εκπαίδευση

 


 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή εκπαιδευτικών σε έννοιες και εργαλεία που εστιάζουν στην παιδαγωγική χρήση των παιχνιδιών που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την καλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Θα λάβουν εκπαίδευση για το πώς να χρησιμοποιούν ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να μάθουν πώς να εφαρμόσουν GBL στρατηγικές στα μαθήματά τους και να δημιουργήσουν ένα μάθημα δείγμα. Επίσης, θα ανταλλάσσουν ιδέες και θα αναπτύσσουν δεσμούς με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μετά το τέλος αυτού του μαθήματος, θα έχουν μια καλύτερη κατανόηση της έννοιας και των πιθανών οφελών της μεθόδου μάθησης με βάση το παιχνίδι και θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου στην τάξη τους.

 

Κύρια θέματα

  • Κατανοήσουν την έννοια του παιχνιδιού με βάση τη μέθοδο εκμάθησης στην εκπαίδευση
  • Μάθηση με βάση το παιχνίδι ως μέθοδος διδασκαλίας
  • Πώς να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών για την ενίσχυση της μάθησης
  • Κριτική σκέψη μέσα από τα παιχνίδια
  • Τεχνικές αξιολόγησης μέσω παιχνιδιών
  • Πώς να εφαρμόσει το παιχνίδι με βάση τις μεθόδους εκμάθησης στην τάξη
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του παιχνιδιού με βάση τη μέθοδο εκμάθησης
  • Εφαρμογή της εκμάθησης με βάση το παιχνίδι στις ευρωπαϊκές χώρες
  • Σχέδια μαθήματος σχεδίου βασισμένα στη βασισμένη στο παιχνίδι εκμάθηση
  • Ατομικά έργα, παρουσιάσεις και αξιολόγηση

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θα προσπαθήσει να παράσχει στους συμμετέχοντες ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για να συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή τους διαδικασία. Η μεθοδολογία θα προσπαθήσει να τους κάνει να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και την εμπειρία τους με το νέο, συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει παρουσιάσεις, διαδικτυακές πηγές, ομαδική εργασία, παραδείγματα ορθής πρακτικής, περιπτωσιολογικές μελέτες, πρακτική μάθηση με την υλοποίηση, αξιολόγηση και αξιολόγηση.

Ομάδες-στόχοι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς διαφόρων θεμάτων και επιπέδων που θα ήθελαν να εμπλουτίσουν τις διδακτικές τους μεθόδους.

Λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας και του δικτύου συνεργατών μας, έχουμε την ικανότητα να σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά μαθήματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων. Τα ενδιαΦερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να επικοινωνούν μαζί μας, εξηγώντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών μαθημάτων