Μέθοδοι μη-τυπικής μάθησης

 


 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την έννοια και τις μεθόδους της άτυπης μάθησης και να τους προσφέρει τρόπους για την ενσωμάτωσή τους στην τάξη. Θα λάβουν κατάρτιση για τα εργαλεία και τις μεθόδους της άτυπης μάθησης που θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σε μαθησιακά περιβάλλοντα. Μετά το τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να διαφοροποιούν τις τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους, θα κατανοήσουν καλύτερα την έννοια και τα οφέλη της άτυπης μάθησης και θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή μη τυπικών μεθόδων μάθησης στην τάξη.

 

Κύρια θέματα

-Ορισμοί της επίσημης, άτυπης και μη τυπικής κατάρτισης
-Αρχές της άτυπης μάθησης
-Μέθοδοι άτυπης μάθησης:
-Σχέδιο-/problem-based προσέγγιση
-ΣυνΕργατική μάθηση
-Ομότιμη διδασκαλία
-Ανεστραμμένη τάξη
-Role-playing
-Μάθηση με τον τρόπο
-ΣυνΕργατική μάθηση
-Ομαδικά παιχνίδια
-Εξωτερική μάθηση
-Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων για τις μεθόδους άτυπης μάθησης
-Πρακτική σε μαθησιακά περιβάλλοντα

 

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή των συμμετεχόντων σε μη τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης βασίζεται στη συμμετοχική μάθηση και στοχεύει στην ενεργοποίηση των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις, προσομοιώσεις, εργαστήρια και εξέταση παραδειγμάτων περιπτωσιολογικής μελέτης. Οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης θα χρησιμοποιηθούν σε προσομοιώσεις, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να έχουν μια πρακτική εμπειρία της εκπαιδευτικής αξίας αυτών των μεθόδων.

Ομάδες-στόχοι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να μάθουν για την άτυπη μάθηση και τις μη τυπικές μεθόδους μάθησης