Μέθοδοι εκμάθησης βασισμένες στο project και το πρόβλημα

 


 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή της έννοιας της εκμάθησης με βάση το έργο στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές του επιπέδου εκπαίδευσης των σχολείων και των ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν εκπαίδευση για τα βασικά, τα οφέλη, τις προκλήσεις και τις εφαρμογές της μάθησης με βάση το έργο στην τάξη και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την άποψη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων κατά την εφαρμογή της μεθόδου. Θα λάβουν επίσης εκπαίδευση σχετικά με το πώς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη μέθοδο και να δημιουργήσουν μαθήματα με βάση το έργο με βάση τη μάθηση. Μετά το τέλος του μαθήματος, θα κατανοήσουν καλύτερα την έννοια, τα οφέλη και τις τεχνικές υλοποίησης της μάθησης που βασίζεται σε έργα και θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής στη μάθηση Περιβάλλον.

Κύρια θέματα

-Ορισμοί
-Βασικές αρχές της μάθησης με βάση το έργο
-Οφέλη από την εκμάθηση βάσει έργου
-Προκλήσεις της μάθησης με βάση το έργο
-Εφαρμογές μάθησης με βάση το έργο
-Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων
-Συμμετοχή φοιτητών
-Δραστηριότητες που ξεκίνησε φοιτητής
-Άποψη μαθητή
-Άποψη καθηγητών
-Δημιουργία μαθήματος βασισμένη σε μάθηση βασισμένη σε έργα

 

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή των συμμετεχόντων σε μάθηση βασισμένη σε έργα βασίζεται στη Συνεργατική και συμμετοχική μάθηση και στοχεύει στην ενεργοποίηση των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις, βίντεο, εργαστήρια και παραδείγματα περιπτωσιολογικών μελετών.

Ομάδες-στόχοι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενσωματώσουν διαφορετικές μαθησιακές μεθόδους και εργαλεία στο μαθησιακό τους περιβάλλον με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής και της κατανόησης των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Ομάδες-στόχοι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενσωματώσουν διαφορετικές μαθησιακές μεθόδους και εργαλεία στο μαθησιακό τους περιβάλλον με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής και της κατανόησης των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.