Μέθοδοι εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα

 


 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή της έννοιας και των αρχών της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η παροχή κατάρτισης για τις αποτελεσματικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους μαθητές να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα. Θα λάβουν εκπαίδευση σχετικά με τις βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες και πώς θα προάγουν την καινοτόμο και δημιουργική σκέψη στους εκπαιδευόμενους. Θα λάβουν επίσης εκπαίδευση σε αποτελεσματικά εργαλεία και μεθόδους επιχειρηματικής μάθησης και στην τάξη. Μετά το τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές θα κατανοήσουν καλύτερα την έννοια, τις αρχές και τα οφέλη της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα και θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να μεταβιβάσουν αυτή τη γνώση στην Φοιτητές.

Κύρια θέματα

-Εισαγωγή στην επιχειρηματική μάθηση
-Αρχές επιχειρηματικής μάθησης
-Επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες
-Καινοτόμος και δημιουργική σκέψη
-Επιχειρηματικό μοντέλο
-Σχεδιασμός σκέψης
-Επιχειρηματικός σχεδιασμός
-Διαφορετικές μορφές επιχειρηματικότητας
-Στρατηγικές για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα
-Εργαλεία και μέθοδοι αποτελεσματικής επιχειρηματικής μάθησης
-Στρατηγικές για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη δημιουργική και καινοτόμο σκέψη

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή των συμμετεχόντων στη μάθηση της επιχειρηματικότητας βασίζεται στη συνεργατική μάθηση και στοχεύει στην ενεργοποίηση των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις, βίντεο, εργαστήρια, ομαδικές ασκήσεις και περιπτωσιολογικές μελέτες για παραδείγματα επιχειρήσεων.

Ομάδες-στόχοι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που θέλουν να παρέχουν εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στο σχολείο και στους ενήλικες μαθητές.